Thursday, October 11, 2012

Contoh Alat Bantu Mengajar yang disediakan dalam format Microsoft Power Point telah saya sediakan berdasarkan pada Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4 yang telah saya sediakan. Untuk melihat klip presentation power point tersebut, sila klik di sini atau pada link yang disediakan di bawah:

http://www.slideshare.net/rzainie/bahasa-melayu-tahun-4-saimin-saidi

selamat belajar...

Tuesday, October 9, 2012

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4 berasaskan Model ASSURE


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Kelas    :               Tahun 4 Amanah
Tarikh   :               6 Ogos 2012
Masa    :               8.15 – 9.15 a.m
Tajuk     :               Pak Nordin Seorang Penternak Binatang

HASIL PEMBELAJARAN:
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
 • Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan denganbetul berdasarkan jawapan yang disediakan.
 • Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggalberdasarkan perkataan yang diberikan.
 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerjayang terdapat dalam petikan.

FOKUS UTAMA:
 • 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yangdibaca.

ARAS :
 •  Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:
 •  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

ARAS:
 • Aras 1(i) – Membina ayat tunggak dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

SISTEM BAHASA :
 • Katakerja

PENGISIAN ILMU:
 • Sains
 • Kajian Tempatan

NILAI:
i – Kasih sayang
ii – Kerjasama
iii – Usaha

BAHAN BANTU MENGAJAR:
i – Petikan
ii – Lembaran kerja


Set Induksi
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Set Induksi (5 minit)
Bunyi Binatang:
 Ayam
       Lembu
       Kucing
 1.   ,   Guru meniru beberapa bunyi binatang
 2.     Guru mengarahkan murid meneka bunyi-bunyi tersebut
 3.       Guru mengaitkan bunyi tersebut dengan isi pelajaran Langkah 1
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Langkah 1
(15 minit)
Tajuk Petikan:
Pak Nordin seorang penternak binatang
 1.    Guru mengarahkan murid membaca perikan yang digantung di hadapan kelas secara senyap
 2.      Guru bercerita kepada murid tentang cerita yang terdapat dalam petikan
 3.      Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan petikan
 4.    . Guru  mengedarkan lembaran kerja
 5.   Guru mengarahkan murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan
 6.      Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul
 7.   .   Guru membetulkan kesilapan murid Langkah 2
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Langkah 2
(20 minit)
Perkataan:
      Menternak
      Memelihara
      Ayam
      Kolam
      Reban
      Kandang

 1.   .   Guru  mengeluarkan beberapa perkataan yang terdapat dalam petikan
 2.       Guru berbincang dengan murid makna perkataan-perkataan tersebut
 3.    Guru mengarahkan murid membina ayat  unggal berdasarkan  perkataan-perkataan tersebut
 4.    .  Guru  mengarahkan sekurang-kurangnya  10 orang murid membacakan ayatnya
 5.   .   Guru membetulkan kesilapan murid Langkah 3
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Langkah 3
(15 minit)
Kata Kerja:
      Memelihara
      Membina
      Menternak
      Mencari
      Memberi

 1.       Guru  menerangkan mengenai kata kerja
 2.      Guru memberi beberapa contoh kata kerja
 3.      Guru mengarahkan murid menyatakan kata kerja yang terdapat dalam petikan
 4.       Guru  membetulkan kesilapan murid


Penutup
Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti
Catatan
Penutup
(5 minit)
Nilai murni:
      Kerjasama
      Usaha
      Kasih sayang
 1.      Guru menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan
Model ASSURE dalam Rancangan Pengajaran Harian Bahasa MelayuModel Assure

Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

Reka bentuk pengajaran bilik darjah melibatkan tugas guru merancang, memilih dan menilai media pengajaran. Bagi melaksanakan tugas ini , guru boleh mengaplikasikan beberapa model yang sesuai.

Sesuatu pengajaran yang terancang rapi akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Pengajaran berasaskan media tidak terkecuali memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun.
Perancangan yang dimaksudkan ialah susunatur pengajaran agar pembelajaran dapat berlaku secara berstruktur. Gagne (1985) menyatakan pembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang secara berperingkat. Justeru itu penyampaian pengajaran perlu disusun secara berperingkat-peringkat.

Peringkat-peringkat berkenaan adalah
 1. Tarik perhatian pelajar.
 2. Beritahu objektif pembelajaran.
 3. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar.
 4. Sampaikan isi pelajaran/ bahan pemgajaran dan pembelajaran.
 5. Bimbing pembelajaran pelajar.
 6. Uji penguaswaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti.
 7. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.
 8. Taksir pencapaian pelajar.
 9. Tingkatkan ingatan dan pemidahan pembelajaran.
Model ASSURE dapat membantu guru merancangan pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media.

Model ASSURE memberi fokus kepada perancangan pengajaran pembelajaran berasaskan media dalam bilik darjah. Model ini dapat membantu guru merancangan pengajaran berasaskan media dalam bilik darjah masing-masing.

Model ASSURE
Aplikasi model ASSURE mengandungi enam langkah yang dapat menjamin kejayaan.

 1. Analyse Learners (Analisis Pelajar)
 2. State Objectives ( Nyatakan objektif/hasil pembelajaran)
 3. Select methods, media and materials ( Pilih kaedah, media dan bahan sumber)
 4. Utilize media and materials ( Guna media dan bahan sumber)
 5. Require learner participation (Libatkan pelajar dalam pembelajaran)
 6. Evaluate and revise (Nilai dan semak semula)
1. Analisis Pelajar
Menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar.adalah penting ntuk membantu kita merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek berikut:
 1. Ciri-ciri umum pelajar.
 2. Pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
 3. Gaya belajar

Ciri-ciri umum pelajar
Ciri umum pelajar termasuklah umur, tahun, kelas, aliran, jantina, penempatan/daerah/kawasan, budaya dan seumpamanya/ Pemilihan kaedah, sumber dan bahan dapat disesuaikan dengan jenis pelajar yang dikenalpasti. Pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasanya dapat dibantu pembelajarannya melalui penggunaan gambar, bahan konkrit dan aktiviti tanpa media cetak.

Pengetahuan sedia ada
Setiap pelajar mempunyai pengalaman yang berbeza. Analisis pengetahuandan pengalaman sedia ada pelajar dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada pelajar. Guru boleh mengenalpasti pengetahuan sedia pelajar melalui ujian praunit yang akan dipelajarinya, mengkaji pencapaian pembelajaran unit terlebih dahulun mengadakan sesi soaljawab di dalam kelas. Apabila guru ada maklumat tentang pengetahuan dan pengalaman pelajar tentang topikyang akan dipelajari, mudahlah bagi guru untuk memilih pengisian sumber pembelajaran dan kaedah yang sesuai yang akan digunakan.

Gaya Pembelajaran Pelajar
Pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Gaya pembelajaran individu merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai pembelajaran. Pengetahuan tentang gaya pembelajaran pelajar dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang efektif.Model Dunn dan Dunn, model Honey dan Mumford, dan model Mutiple Intelligence Gadner adalah beberapa contoh model gaya pembelajaran pelajar. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara individu memproses maklumat, membentuk persepsi merupakan faktor motivasi dan tingkah laku belajar.

2. Nyatakan Objektif/Hasil Pembelajaran
Objektif pengajaran dan pembelajaran perlu dinyatakan secara jelas.Ini adalah sebagai hala tuju pengajaran dan pembelajaran.Penekanan kepada apa yang pelajar boleh buat selepas menjalani proses pembelajaran. Oleh itu objektif mesti spesifik.

Pernyataan objektif dapat membantu guru memilih media dan kaedajh penyampaian yang sesuai. Dengan itu guru dapat menentukan langkah aktiviti pemgajaran dan pembelajaran. Guru tidak mungkin dapat menilai pencapaian pelajar tanpa menyatakan objektif terlebih dahulu.

Dalam hal ini, pernyataan objektif yang baik mengandungi empat kriteria berikut:
 1. Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar)
 2. Apakah yang hendak dicapai? 9Apakah bentuk pelakuan baru)
 3. Bagaimana hendak dicapai? (Apakah syarat pelakuan)
 4. Aoakah tahap pencapaian minimum? (standard pencapaian)

Siapakah yang hendak dicapai? (Kumpulan sasar)
Fokus penulisan pbjektif ialah pembelajaran.Kumpulan sasar yang dimaksudkan ialah pelajar. Pembelajaran akan berlaku sekiranya pelajar terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran sama ada secara mental ataupun fizikal.

Apakah yang hendak dicapai? 9Apakah bentuk pelakuan baru)
Apakah yang hendak dicapai adalah merujuk kepada pelajar.Tingkah laku yang dinyatakan dalam objektif pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang dapat dilihat dan diukur pencapaiannya. Tingkah laku ini juga hendaklah yang wajar dan berasas situasi sebenar.Antara perkataan yang sesuai digunakan ialah
 • melakar
 • menamakan
 • meramal
 • membaca
 • menjawab
 • melukis
 • menilai
 • melabel
 • menjelas

Situasi dan Syarat Perlakuan
Apakah syarat pelakuan? Pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran hendaklah termasuk syarat bagaimana tingkahlaku itu baru yang dapat diperhatikan.Penyataan syarat pencapaian objektif ini dapat membantu guru menyediakan suasana, langkah pengajaran dan pembelajaran


Bagaimana hendak dicapai? (Apakah syarat pelakuan)
Situasi atau syarat pelakuan bermaksud penyataan pencapaian syarat objektif dapat membantu guru menyediakan suasana, langkah-langkah pembelajaran dan media yang sesuai.

Aoakah tahap pencapaian minimum? (standard pencapaian)
Darjah pencapaian minimum atau standard pencapaian merujuk kepada darjah ketepatan, kualiti atau kuantititingkah laku, tempuh masa yang ditetapkan dan sebagainya.Penyataan pengukuran pencapaian ini akan membolehkan guru menyediakan tindak susulan bagi membantupelajar yang belum mencapai objektig pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti pemulihan dan juga aktiviti pengayaan. Penulisan tahap pencapaian boleh dalam bentuk kualitatif atau kuantatif. Contih penulisan objektif pengajaran dan pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat
 • melabel nama negeri-negeri yang diketuai oleh sultan pada lakaran peta Malaysia sekurang-kurannya 7 dari 9 negeri dengan betu.
 • Menamakan secara lisan sekurang-kurangnya tujuh negeri di Malaysia yang mempunyai sultan.
3. Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan Sumber
Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan media, kaedah dan bahan sumber dibuat secara sistematik dan terancang. Proses pemilihan tersebut merangkumi aspek-aspek berikut:
 • Membuat keputusan tentang kaedah yang paling sesuai dengan objektif yang hendak dicapai.
 • Memilih format media yang sesuai dengan kaedah yang dipilih.
 • Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran.
Menurut Mc Alpine & Wetson (1994) dipetik oleh Hwinich et al (1999), untuk memilih bahan sumber yang sesuaim soalan-soalan berikut perlu ditanya.
 • Adakah bahan ini menepati kurikulum?
 • Adakah isipelajaran menepati kurikulum?
 • Adakah laras bahasanya jelas?
 • Adakah bahan ini menarik dan dapat memotivasikan pelajar?
 • Adakah bahan ini dapat menarik pelgelibatan pelajar?
 • Adakah bahan ini berkualiti?
 • Adakah bukti yang menunjukkan bahan ini berkesan?
 • Adakah bahan ini bebas daripada iklan dan kecenderungan memihak?
 • Adakah ada panduan pengguna?

Memilih bahan sumber sedia ada yang menepati kriteria dan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat menjimatkan masa.

4. Gunakan Media dan Bahan Sumber

Langkah seterusnya ialah bagaimana media dan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar. Bagi memasyikan kejayaan penggunaan media dan bahan, sumber tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru.

Semak/pratonton/kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Guru hendaklah menhkaji/menyemak/menonton bahan sumber yang telah dipilih sebelum digunakan. Ini dapat membantu guru memastikan bahan tersebut nemar-benar sesuai dengan kumpulanpelajarm objektif pengajaran dan pembelajaran.
 • Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas.
 • Sediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran.
 • Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar.
5. Libatkan pelajar dalam pembelajaran

Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Ini disokong oleh semua teori pembelajaran seperti teori behavioris dan juga teori kognitif. Pengalaman rasa berjaya pelajar akan dapat mengekalkan motivasi pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Latihan dalam bentuk perbincangan, latih tubi, latihan bertulis, permainan bahasa dan sebagainya dapat terus mengekalkan pengelibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran.

Penyediaan media dan bahan sumber yang sesuai sebenarnya dapat membantu dan mengekalkan pengelibatan pelajar dalam ptoses belajar, Gambar foto, slaidm gambar bersiri, video dapat mencetuskan perbincangan dalam kumpulan, dapat menjana idea dan juga aktiviti penyelesaian masalah.

6. Nilai dan Semak Semula

Ini merupakan langkah terakhir dalam Model ASSURE. Sebenarnya langkah ini menyentuh dua aspekpenilaian aiitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Penilaian seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan pelajar.


LATIHAN
Jawab SEMUA soalan
 1. Terdapat enam langkah dalam model ASSURE.Senaraikan langkah-langkah tersebut.Pilih dua langkah daripadanya dan huraikan secara terperinci langkah-langkah berkenaan. Huraian hendaklah disertakan contoh yang sesuai dengan subjek pengkhususan anda.
 2. Anda hendak menyediakan satu rancangan persediaan mengajar bagi satu topik pelajaran subjek anda. Sediakan dua objektif pengajaran pembelajaran setelah menganalisis ciri-ciri pelajar.
 3. Pilih media yang sesuai bagi topik yang berkenaan.Berikan rasional pemilihan tersebut,
 4. Dalam fasa “analisis learner”, aspek pelajar adalah diutamakan. Apakah ciri-ciri umum pelajar yang dapat dikaitkan dengan Model ASSURE.
 5. Model “Mutiple Intelligence” adalah satu contoh gaya pembelajaran. Terangkan ciri-ciri yang terdapat dalam model ini. Berikan contoh berdasarkan subjek pengkhususan anda.
 6. Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran memerlukan kemahiran guru menggunakan media pengajaran semasa memberikan input kepada pelajar penting untuk mendapatkan perhatian pelajar. Pilih kemahiran guru yang sesuai untuk mendapatkan kemahiran pelajar.
 7. Sediakan satu contoh Rancangan Pelajaran Harian (RPH) matapelajaran pengkhususan anda. Bagaimana Model ASSURE dapat diintegrasikan dalam pembinaan RPH anda.